Artikelen

Bericht van het bestuur.

Bericht van het bestuur

Op 4 januari jongsleden is het bestuur bij elkaar gekomen om de stand van zaken m.b.t de lopende zaken te bespreken. Daarnaast hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over waar wij aan willen gaan werken het komende jaar. Het eerste onderwerp wat we hebben opgepakt is het afdelingsreglement. Verderop in dit bericht hierover meer

Maar eerst een terugblik op een aantal belangrijke mijlpalen in 2018

Opleiding
De vernieuwde opleiding Arboverpleegkundige is in november van start gegaan aan de HAN in Nijmegen.
Op dit moment de enige geaccrediteerde opleiding de voldoet aan de eisen van het expertise gebied.
15 verpleegkundigen worden nu opgeleid tot arboverpleegkundige en studeren in januari 2020 af.

Scholing
Er hebben vier netwerkbijeenkomsten plaatsgevonden
Thema’s waren:
• Stay fit stay@work
• Social Privacy-AVG en verzuim
• Beroepsmatige blootstelling aan lawaai
• Veiligheid. Deze netwerkbijeenkomst vond plaats op de locatie van Shell Pernis.
Mocht je de presentaties er nog eens op willen naslaan, ga dan naar onze website. Je moet hier wel voor inloggen.
https://arbo.venvn.nl/Verslag-netwerkbijeenkomsten


In het kader van het verbeteren van de scholingen en professionaliseren van onze beroepsgroep hebben wij het afgelopen jaar één dagdeel nascholing Beroepsziekten aangeboden, door een trainer docent van Yellow Factory.
Aan deze scholing waren kosten verbonden en daar hebben wij de leden een geringe vergoeding voor gevraagd die kostendekkend was.

Voor al de thema’s is accreditatie verleend t.b.v. ons kwaliteitsregister V&V arboverpleegkunde

Werkwijzer taakdelegatie
Capgemini heeft een werkwijzer taakdelegatie geschreven, waarbij we betrokken zijn.
Wij hebben een reactie gegeven op de conceptversie versie maar op dit moment is nog niet duidelijk of deze zijn verwerkt.
Medio 2019 zal het ministerie van SZW de ‘Werkwijzer Taakdelegatie’ op het Arboportaal plaatsen en apart een nieuwsbericht hierover sturen naar alle betrokken partijen. Wij houden jullie op de hoogte.

Kwaliteitstafel
Op 29 juni 2018 opende staatssecretaris van SZW Tamara van Ark de eerste bijeenkomst van de kwaliteitstafel. Aan de kwaliteitstafel nemen alle relevante stakeholders deel om zo de kennis- en kwaliteitsontwikkeling van de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde te verbeteren en de aantrekkelijkheid van het beroep van bedrijfsarts en verzekeringsarts te vergroten. De drie onderwerpen die op de agenda staan zijn ‘richtlijnen’, ‘academisering’ en ‘opleiding’
Wij zijn bij de opstart hiervan betrokken geweest. Marijke namens de arboverpleegkundigen en Petra namens de verpleegkundig specialisten.
Nu mogen we slechts één iemand afvaardigen.
Marijke trekt zich terug en Jessica zal nu namens de Arbo verpleegkundigen aanschuiven.

(Multidisciplinaire) richtlijnen
De leden van de commissie onderzoek en richtlijnen hebben aan verschillende richtlijnontwikkelingen meegewerkt. En dat is goed want zo kunnen wij onze betrokkenheid vergroten bij de ontwikkeling van richtlijnen, binnen de arbeidsgerelateerde zorg.
Mocht je zelf ook interesse hebben om hieraan deel te nemen neem dan contact met ons op.
Je kunt ook alvast een kijkje nemen op onze website
https://arbo.venvn.nl/Over-ons/Commissies-werkgroepen/Commissie-Onderzoek-en-Richtlijnen
Je hoeft niet met elke richtlijn mee te denken maar b.v. wanneer een onderwerp jouw aanspreekt of wanneer je er al veel van weet, dan is jouw expertise meer dan welkom

Bedrijfsfysiotherapeuten
De samenwerking met de bedrijfsfysiotherapeuten is verder gecontinueerd. Afgelopen netwerkbijeenkomst bij Shell Pernis hebben een aantal bedrijfsfysiotherapeuten deelgenomen.
De contacten met de commissie opleiding, scholing en kwaliteitsregister zijn gelegd.
In de toekomst is het niet ondenkbaar dat we gezamenlijke scholingen gaan organiseren op onderwerpen die onze beide vakgebieden raken.

A&O deskundigen
Er zijn contacten gelegd met de A&O deskundigen maar daar zijn nog geen concrete afspraken mee gemaakt.

Nieuwe bestuursleden gevonden maar ook nog gezocht.
In april heeft een uitbreiding van het bestuur plaatsgevonden: Elice en Jessica zijn het bestuur komen versterken.
Wij zijn echter nog steeds op zoek naar leden die zich willen inzetten binnen het bestuur van de afdeling. Er is zoveel te doen en als er meer mensen in het bestuur komen dan kunnen we de taken beter verdelen en ons inzetten op meerdere fronten. Nu blijven er vaak zaken liggen die we met meer bestuursleden er dan wel bij kunnen doen.
Vind je een bestuursfunctie nog een stap te ver. Dan zijn er ook nog commissies met een specifiek aandachtsgebied wat misschien jouw interesse heeft.
Wil je hier meer over weten. Kijk dan ook op de website van V&VN https://mijn.venvn.nl/databanken/richtlijnen/SitePages/home.aspx


De vooruitblik
Er ligt een jaar voor ons waarin we ambitieuze plannen hebben die we alleen samen met de leden kunnen waarmaken.


Afdelingsreglement
Onze eerste bestuurs- bijeenkomst dit jaar hebben we grotendeels besteed aan het opstellen van het afdelingsreglement. Nu we onder V&VN vallen zijn is onze notariële akte komen te vervallen en vallen we onder het huishoudelijk reglement van V&VN. Daarbij hanteert elke afdeling een aanvullend afdelingsreglement. Dit reglement zal door het bestuur worden voorgelegd aan een klankbordgroep van leden en zal in april tijdens de ALV ter goedkeuring worden voorgelegd.

Expertise gebied arboverpleegkundigen
Zoals jullie weten zal in de komende tijd de wet BIG 2 tot stand komen. Binnen het deskundigheidsgebied verpleegkundige in de wet BIG komen er dan 2 beroepen in plaats van 1 beroep: verpleegkundige en regieverpleegkundige. Ons expertisegebied zal daaraan aangepast moeten worden op bepaalde onderdelen.
Dit gaan we doen in samenwerking met V&VN. Als je interesse hebt om op dit onderdeel je bijdrage te leveren meld je dan via arbo@venvn.nl
Tijdens de netwerkbijeenkomst in april komt Nellie Kolk alvast uitleg geven over de functieprofielen verpleegkundige 2020.

Deelname kwaliteitstafel
Dit jaar zal dit gecontinueerd worden. 3 keer per jaar zullen de stakeholders bij elkaar komen.
Vanuit ons bestuur zal Jessica Meijboom de arboverpleegkundigen vertegenwoordigen.

Netwerkbijeenkomsten
De netwerkbijeenkomsten zijn teruggebracht van 4 naar 3 keer per jaar.
Er is te weinig input aan onderwerpen vanuit de leden om ieder keer opnieuw een programma in elkaar te zetten.
De commissie opleiding, scholing en kwaliteitsregister staat open voor inbreng van thema’s die voor onze beroepsgroep interessant zijn.

NVAB
Twee keer per jaar vindt doorgaans bestuurlijk overleg plaats met de NVAB over de lopende zaken. We houden elkaar dan wederzijds op de hoogte van de actualiteiten binnen de verenigingen.

Nieuwe online werkplek
Zoals jullie misschien al weten heeft V&VN een nieuwe online plek ontwikkeld waarin de leden elkaar online kunnen ontmoeten, enthousiasmeren en van elkaar kunnen leren.
Deze online plek zal op 25 maart 2019 live gaan!
Elke afdeling en platform krijgt een eigen besloten groep met leden. Hier kunnen berichten, blogs, polls, documenten en agenda’s worden geplaatst. Daarnaast kunnen er groepen worden aangemaakt en thema's worden gevolgd.
Het bestuur en de commissie communicatie. PR en website volgt binnenkort de workshop zodat wij ook met onze afdeling hier actief in kunnen zijn.

Tot slot
Heb je zelf ideeën of suggesties om V&VN Arbo verpleegkundigen en daarmee de arboverpleegkunde verder te ontwikkelen en te bevorderen? Dan nodigen we je nadrukkelijk uit om die met ons te delen. Je kunt ons ook aanspreken tijdens de netwerkbijeenkomsten en straks via onze onlinewerkplek. Een onderwerp inbrengen en toelichten tijdens één van onze bestuursvergaderingen is eveneens mogelijk. Een emailbericht sturen naar arbo@venvn.nl kan natuurlijk ook.

Namens het bestuur van V&VN arboverpleegkundigen
Lidy Wieskamp, secretaris
Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Ons nieuws

Gepubliceerd:22-03-2019
Aantal keer bekeken:287

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: