Artikelen

Toekomstgerichte Arbeidsgerelateerde Zorg (TAZ)

Op 23 november 2015 organiseerde de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van SZW de stakeholdersbijeenkomst TAZ (Toekomstgerichte Arbeidsgerelateerde Zorg), waaraan V&VN Arboverpleegkundigen heeft deelgenomen. De doelen van de stakeholdersbijeenkomst waren de verschillende TAZ informatiebehoeften bij werkgevers, werknemers en arbodienstverleners te inventariseren. Vervolgens is met elkaar een eerste aanzet gemaakt wat organisaties via communicatie/ voorlichting reeds doen. Daarbij is ook geïnventariseerd welke ondersteuning het werkveld hiervoor van de overheid verwacht. Het ministerie van SZW heeft voorts de toezegging gedaan om op basis van onder meer de uitkomsten van de stakeholdersbijeenkomst een TAZ communicatieplan op te stellen en het plan in januari 2016 met de stakeholders te delen. Bovendien is afgesproken dat het ministerie van SZW het initiatief neemt om tot een goede procesmatige inrichting en uitvoering van de communicatie/ voorlichting te komen.


Als eerste bijlage bij deze brief treft u het communicatieplan aan, waarin zowel inhoudelijk als procesmatig beschreven staat hoe we de TAZ communicatie vorm gaan geven. In het communicatieplan is een werkgroep opgenomen die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de belangrijkste stakeholdersorganisaties (werkgevers, werknemers, arbodienstverleners en daarnaast het SZW Arboportaal, VWS, ISZW en uiteraard SZW zelf). Doel van deze werkgroep is het SZW projectteam inhoudelijk en organisatorisch adviseren en helpen om het werkveld te activeren. Een werkgroep die een goede afspiegeling is van het werkveld waarop de communicatie is gericht, werkbaar is en daarom niet te groot moet zijn. Van de overige stakeholders vragen we betrokkenheid op specifieke onderdelen, waarbij we periodiek een informatie-update zullen geven waar we staan met het communicatieplan. Deze e-mail dient als eerste informatie-update, waarbij in de laatste passage een informatieverzoek aan u wordt gedaan.

De communicatiestrategie kent een gefaseerde uitvoering, die is gebaseerd op een bewezen effectieve methode voor gedragsverandering. Samen met de werkgroep en het projectteam gaan we de communicatiestrategie concreet handen en voeten geven, waarbij de voortgang periodiek met de stakeholders gedeeld wordt.

In de tweede bijlage treft u een inventarisatie van communicatieinstrumenten aan. Het SZW projectteam heeft alvast een start gemaakt met het in kaart brengen van reeds beschikbare communicatiematerialen en - mogelijkheden. Deze staan per organisatie in de bijlage opgenomen. Het doel hiervan is de reeds bestaande communicatiematerialen via Arboportaal zo breed mogelijk te verspreiden (middels bron vermelding) en een goede inventarisatie van de communicatiekanalen van stakeholders te hebben.

Als derde bijlage treft u een eerste overzicht van grotere netwerkbijeenkomsten gerelateerd aan het onderwerp TAZ aan die het SZW projectteam geïnventariseerd heeft.

Het verzoek aan V&VN Arboverpleegkundigen als stakeholder is nu om:

-          Na te gaan of deze inventarisatie van communicatie-instrumenten volgens ons volledig is en zo nodig de nog ontbrekende gegevens met eventuele link toe te voegen en te mailen aan het SZW Projectteam;

-          Aan te geven of wij de geïnventariseerde communicatiemiddelen van ons als V&VN Arboverpleegkundigen met een bronverwijzing mogen publiceren op het Arboportaal binnen de Rijksbrede randvoorwaarden die voor het portaal gelden;

-          Aan te geven of wij kennis hebben van grotere netwerkbijeenkomsten waar het onderwerp TAZ, of onderdelen daarvan geagendeerd staan, of geagendeerd zouden kunnen worden en deze bijeenkomsten aan het SZW Projectteam door te geven.

 

Bijlage 1: Communicatieplan

Bijlage 2: Communicatieinstrumenten

Bijlage 3: Netwerkbijeenkomsten

Vind meer artikelen in vergelijkbare categorieen Ons nieuws, Nieuws uit het veld

Gepubliceerd:10-02-2016
Aantal keer bekeken:1736

Geef je reactie

Goed om te weten: er kijkt altijd nog iemand naar je reactie voor we deze plaatsen.
We plaatsen deze alleen als ze respectvol en gepast zijn.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: